Stochelo Rosenberg, Dorado & Tchavolo Rosenberg playing J’Attendra